Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Hippoauktionen 2019

Allmänna bestämmelser Hippoauktionen

  1. Allmänt

Syftet med auktionen är att främja ridsportsaveln i Sverige genom att skapa en mötesplats för köpare och svenska uppfödare.

Villkoren gäller för både köpare och säljer som deltar i Hippoauktionens fölauktion 2019. Med säljare avses ägare. Säljaren garanterar att han/hon äger fölet och har rätt att sälja det.  Med köpare avses den personen eller firmatecknaren för bolaget som undertecknar köpeavtalet för fölet efter klubbslag under pågående auktion.

Hippoauktionen tillhanda håller endast auktionsplats och är inte förmedlare av köpet mellan Säljaren och Köparen. Det är således endast partsförhållande mellan Säljare och Köpare. Hippoauktionen friskriver sig från allt ansvar för försäljning, uppstallning samt för försäljning. Anmälan och deltagandet på auktionen sker på egen risk.

  1. Anmälan och kostnader

Anmälan till auktionen sker på Hippoauktionens hemsida www.hippoauktionen.com. Hippoauktionen förbehåller sig rätten att göra urvalet av de föl som skall vara med på auktionen.

Anmälningsavgiften är 320 kr exkl. moms och betalas vid anmälningstillfället, anmälningsavgiften återbetalas ej. För utvalda föl tillkommer en deltagaravgift på 1520 kr exkl. moms, i denna summa ingår uppstallningsplats natten efter auktionen. Vid försäljningen betalar säljaren en avgift på 6 % på klubbat pris, exkl. moms, till Hippoauktionen. På klubbat försäljningspris under 35 000 kr exkl. moms tas inte någon säljavgift. Inköpscourtage för köparen tas inte ut.

Exempel 1:

Anmälningsavgift: 320:-

Deltagaravgift: 1520:-

Vi antar att fölet sålts för

35.000:                        0:- i avgift

Summa: 1.840 + moms = 2.300

Exempel 2:

Anmälningsavgift: 320:-

Deltagaravgift: 1.520:-

Vi antar att fölet sålts för

150.000 x 6% i avgift              9.000

Summa: 10.840  + moms = 13.550

Antagna föl som stryks senast 2 veckor innan auktionsdagen, och utan giltigt veterinärintyg, debiteras ägaren med 3 000 kr exkl. moms.

  1. Information

Hippoauktionen är öppen för prestationsavlade ridhästföl, födda och uppfödda i Sverige, och vars föräldrar är registrerade i ett avelsförbund som är medlem i WBFSH (World Breeding Federation for Sport Horses).

Köpeavtal upprättas på auktionsdagen mellan köparen och säljaren.

Överenskommelse om avhämtning av fölet sker mellan säljare och köpare på auktionsdagen. Dock skall fölet vara minst 6 månader gammal och avvant innan avhämtning kan ske.

  1. Ansvar

Säljaren ansvarar för att lämna sanningsenliga och uttömmande (exempelvis genomförda behandlingar) uppgifter för respektive föl inför auktionen. Säljaren ansvarar för sto/föl fram till klubbslaget, därefter övergår risken för fölet till Köparen.

Köparen ansvarar för att ta del av all tillgänglig information om hästen innan bud lägges. Fölen finns till beskådande före auktionen.

  1. Budgivning

Auktionen följer sedvänja och praxis för auktioner i Sverige. Bud lämnas i svenska kronor (SEK). Angivet bud är bindande för budgivaren. Vinnande bud ska dokumenteras inom 30 minuter med ett köpeavtal mellan Köpare och Säljare. Om så ej sker kan fölet på nytt auktioneras ut. Före utrop anges för varje föl om Säljaren är privatperson eller momsregistrerat företag. I de fall där Säljaren är ett momsregistrerat företag tillkommer mervärdesskatt 25% på det klubbade försäljningspriset.

Bud skall ges med hög röst eller uppvisande av budlapp. Budgivare är bunden vid angivet bud till dess att annan budgivare bjuder högre. Den som angivit det högsta budet vid klubbslaget har ingått ett bindande avtal om köp.  Vid lika bud avgör auktionsförrättaren vilket bud som skall äga förtur vid köp. Auktionsförrättaren avgör även om budgivning skall återupptas på grund av osäkerhet om sista bud.  Skulle tvist om angivet bud uppstå efter klubbslaget kan efter auktionsförrättarens besluta att fölet utbjudas på nytt. Detsamma gäller om det under klubbslaget uppstått tekniska problem eller om Hippoauktionens personal begått misstag av något slag.

  1. Betalning och äganderätten

Köparen skall betala till Säljaren klubbat pris samt ev. moms för hästen utan dröjsmål och senast inom 4 arbetsdagar från det att auktionen avslutats om inte köpare och säljare kommer överens om annat på auktionsdagen. Dock övergår risken till köparen när köpeavtalet är undertecknat.

Säljare har ingen skyldighet att lämna ut fölet förrän betalningen erhållits. Erläggs inte köpeskillingen inom angiven tid har säljaren rätt att välja mellan att häva köpet eller fullfölja detsamma. Säljaren äger, i det fall köpet hävs, rätt att utkräva ersättning motsvarande samtliga kostnader till följd av avtalsbrottet från köparen

Om inget annat överenskommes mellan Säljaren och Köparen övergår äganderätten till fölet på när fölet är till fullo är betalt.

  1. Förhållandet mellan HIPPOAUKTIONEN och säljaren

Säljaren är införstådd med att Hippoauktionen inte kontrollerar budgivarnas identitet och betalningsförmåga vid budgivningen. Hippoauktionen bär ej ansvar för om budgivaren avviker från budgivningen eller på annat sätt ej fullgör sitt betalningsansvar.

  1. Personuppgifter

Säljaren godkänner att lämnade personuppgifter (namn, postadress och telefonnummer) anges på Internetsidan och registreras hos Hippoauktionen. De personuppgifter som lämnats i samband med auktionen kommer primärt att användas i syfte att genomföra auktionen samt försäljningen samt raderas så snart de ej längre behövs.  Genom anmälan till auktionen och/eller genom köp vid auktionen godkännes och samtyckes därmed ovanstående behandling av personuppgifter (personnummer och namn) enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation). Säljaren godkänner och samtycker i samband med anmälan att inskickade bilder får användas i marknadsföringssyfte av Hippoauktionen.

  1. Övrigt

Hippoauktionen är ansvarig auktionsförrättare och äger rätten att planera, marknadsföra och genomföra auktionen på det sättet som Hippoaultionen bedömer mest lämpligt. Hippoauktionen ansvarar ej för direkt eller indirekt ekonomisk skada i de fall att auktionen ej kan genomföras som planerat.

Tvist med anledning av auktionen och försäljning/köp av föl skall avgöras enligt svensk lag vid svensk domstol.